• شرکت مس کرمان

  • شرکت فرهنگیان ناحیه ۲

  • شرکت نفت

  • جهاد کشاورزی

  •  نوسازی مدارس

  • برج های آسمان ،کرمان

  • بسیاری از پروژه های شرکت های خصوصی، وشخصی ساز،که نمونه نماهای اجرا شده در وب سایت قصر آجر ،در قسمت پروژها، موجود میباشد.