آجرسنتی ؛آجرنماسنتی |,کارخانه آجرنما سنتی ,بهترین نمای آجر قزاقی,آجرنما هلندی دستی,تاثیراجرسنتی در زیبایی شهرسازی ایران

آجر سنتی ،آجر نما قزاقی,کارخانه آجر سنتی،تولید اجر قزاقی،نما آجر طرح هلندی،آجر کف فرش دستی و تمام موارد مربوط به آن در مجموعه قصرآجر.

آجرسنتی؛

درابتدا ازآجر برای ساخت مسکن وسرپناه ومحافظت انسان در برابر سرما و گرما بوده است.با گذشت زمان ودر شهرسازی امروزی تحت تاثیر فرهنگ شهرسازی جدااز بحث ایجادمسکن وسرپناه،به زیبایی ومعماری آجرنیز توجه زیادی شده است.

امروزه زیبایی و جلوه نمای ساختمانها جایگاه ویژه ای دارد.که آجردر این زمینه جایگاه بخصوصی پیدا کرده است ،ودرمیان سایر مصالح ساختمانی دراولویت قرار دارد.طبیعت آجرباعث ای جایگاه در بین مصالح ساختمانی شده است.وزیبایی ظاهری یک ساختمان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.استفاده از آجرخاصیت بسیار مهمی درساختمان رادارد.که این خواص مهم آجر سبب شده یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی به کار میرود.آجراز گذشته تا به حال در صنعت ساختمان ایران به کار میرود،که در انواع آجرها که درنمای داخلی و نمای خارجی ساختمان و کف ،راهپله ها و …از آنهااستفاده میشود.

کاربردانواع آجرهای سنتی

اصولا از آجرهای سنتی در بازسازی ساختمانهای قدیمی وساخت ساختمانها با طرح های سنتی استفاده میشود.استفاده از آجر سنتی حس بسیار خوبی را به کاربران و معماران و در نگاه اول به هر بیننده مجموعه آجرسنتی،میدهد.وجلوه منحصربه فردی به ساختمان و شکل شهرسازی میبخشد .که زیبایی آجرهای سنتی در هر منطقه و شهری زیبایی دو چندان نسبت به مصالح دیگر ساختمانی می بخشد.