جدیدترن طرح های آجرنسوز،آجرنمانسوز/آجر نما رستیک سفید، آجر نما نسوز آنتیک ،آجر نما برای داخل ساختمان ،آجر کف ،آجر نما شیل، آجر کف فرش شیل ،تنوع آجرنما در قصر آجر

 جدیدترین طرح های آجرنسوز، آجرنمانسوز، آجر نما نسوز رستیک، آجر نسوز آنتیک ،آجر نسوز نما سفید,آجر نما برای داخل ساختمان ،درمرکزفروش آجرنمای قصرآجر وتمام موارد مربوط به آجرنسوز وآجرنمای نسوز ،از تولید آجرنسوزو فروش آجرنمانسوز وتحویل به تمامی شهرهای ایران در نمایشگاه قصرآجر موجود میباشد.

یکی از بزرگترین و کاملترین مراکز فروش آجرنسوز،آجرنمانسوز،آجرنسوزنما، آجر نما آنتیک ،آجر رستیک ،آجر نما نسوز برای داخل ساختمان ،آجرنمانسوزقرمز،


آجرنمانسوزآمریکایی،آجرنسوزانگلیسی،آجرنمانسوزآنتیک،آجرنمادوغابی،آجرقزاقی، وتمام ابزارومدلهای جدید مربوط به آجرنسوز وآجرنمانسوز،مرکز فروش قصرآجردر ایران میباشد.

مجموعه قصر آجر با بیش از بیست سال سابقه در زمینه آجر،آجرنما ،آجرسفال ،آجرسوراخدار که امروزه پیشرفت بسیار زیادی در صنعت آجرنما داشته ایم ،آماده همکاری با پروژهای دولتی و شرکتهای ساختمانی ،ومعماران و طراحان در زمینه آجرنما،آجرنسوز،آجرنمانسوز،آجرقزاقی را دارا میباشد .

آجرنمانسوز و نمای ساختمان خود را با ضمانت محصول و مستقیم به قیمت کارخانه و با حذف دلال خریداری کنید .