آجر نما نسوز؛اجر نمانسوز،اجر نسوزنما،ویژگی آجرنما نسوز_اجر نسوز،اجرنما نسوز_آجر نسوز؛آجر سوراخدار قرمز,آجرنما داخلی ساختمان،آجر نسوز رستیک،,آجر نما سنتی،قصر آجر

آجرنما نسوز؛آجرنسوز ،اجر نسوز نما،نمای داخلی ساختمان،کارخانه آجر نسوز نما، آجر نسوز رستیک،دوتمام مواردو نمونها و طرحهای مربوط به آجرنمانسوز و آجرنسوز در وبسایت قصرآجرwww.ghasreajor.com موجود میباشد.

آجرنمانسوز ،یک نوعی از آجر میباشد که میتوان گفت در حال حاضریکی از بهترین و زیباترین مصالح برای نمای ساختمان استفاده میشود. .بخاطر رنگهای زیبایی که در آجرنمانسوز وجود دارد این محصول را از نظر شکل ظاهری درنمای ساختمان خاص و شیک کرده است .از نظر ابعاد این آجرنما که بیشترین تنوع ابعاد را در آجرنما را دارا میباشد،که این ویژگی  آجرنمانسوز  راچشمگیر وپرطرفدار کرده است .از نظر کیفیت ،آجرنمانسوز با آزمایشاتی که از خاک وترکیبات، در زمینه ثبات رنگ آجرنما و کیفیت و دوام آجرنمانسوز و چسبندگی بالای این محصول به ملات؛ در نمای ساختمان انجام شده است ،به این نتیجه میرسیم که کاملترین مصالح برای نمای ساختمان امروزی و مدرن آجرنمانسوز،آجرنسوز میباشد .آجرنمانسوز در چندین رنگ در نماکاری استفاده میشود که یکی از پرطرفدارترین این رنگهای آجرنسوز رنگ شاموتی گرانیتی رندوم میباشد که در عکس نشان داده شده است .پس زیباترین وبادوام ترین نماهای ساختمانها را میتوانید با آجرنمانسوز طراحی و بوجود آورید .