آجرنما ،اجر نما نسوز، اجر نسوز ،قیمت آجر نسوز سفید

آجر نما ،آجر نسوز ،آجرنما نسوز ،آجر نسوز سفید و تمام موارد مربوط به آجرنما در مجموعه قصر آجر با بیشترین تنوع .

آجر نسوز نما بخاطر رنگ بندی بالا و کیفیت بال و مقاوم بود آجر نسوز نما سبب استفاده بیشتز این آجر نما نسبت به آجرهای دیگر میباشد ،

قیمت آجر نسوز سفید

آجر نسوز نما رنگهای مختلف دارد که یکی از رنگهای آن سفید صدفی میباشد که بصورت دانه دار و کم دانه تولید میشود ،قیمت آجر نسوز نما سفید صدفی هر قالب به ابعاد ۷×۳۱×۲/۵هر قالب ۱۸۰۰تومان میباشد که در هر متر مربع ۴۰ عدد با بندکشی مصرف میشود.