آجر نسوز نما!علت استفاده از آجر نسوز نما ! آجرنما نسوز ! مزایای آجر نسوز نما! آجر نسوز چیست؟!

آجر نسوز نما ،آجرنمانسوز،ترکیبات آجر نسوز ،وتمام موارد مربوط به آجر نسوز نما .

آجرنسوز

آجرنسوز از ترکیب خاک چینی* kaolin*ونسوز شکل میگیرد ،وعلت اصلی متراکم بودن آجرنسوز همان استفاده از خاک چینی در آن میباشد که تراکم و ظرافت رادرساختار آجرنسوز نشان میدهد.عامل اصلی تفاوت اجرنسوز با دیگر آجرنماها تولیدآجرنسوز دردمای ۱۵۰۰_۱۴۰۰درجه سانتیگرادمیباشد،که باعث استحکام وماندگاری بالای آجرنمانسوز میشود،همین مقاومت بسیاربالا در مقابل تغییر رنگ اجرنمانسوز وشوره نزدن عامل اصلی جایگزینی آن نسبت به آجرنماهای دیگر درنماهای داخلی و خارجی ساختمانهامیباشد.یکی ازویژه گی های اصلی آجرنسوزازنظرفیزیکی وشیمیایی آن در دمای بالامیباشد،که درنخست ازآجرنسوزدر ساخت شومینه ها وکورها استفاده می شد،وباگذشت زمان وباپی بردن به زیبایی وهمین استحکام آجرنسوزدر اشکال وابعادگوناگون طرفداران زیادی رابرای خوددرزمینه های نمای ساختمانها پیداکرده است.وهر روزه درحال گسترش وپیشرفت در صنعت آجرنسوز نما ساختمان میباشد،باوجود کانی های معدنی خاص درخاک نسوز موجود در آجرنمای نسوز علت اصلی مقاومت بالای این محصول بوده که آجرنسوز نما باداشتن زیبایی در رنگ ظاهری که درتولید آن بدست می آید طرفداران بسیاری درطراحی های داخلی و خارجی ساختمانها شده است.

آجرنسوز نمابه غیراز زیبایی در رنگ وابعاد میتوان از عایق بودن آن در برابر سرما و گرما که از اتلاف انرژی جلوگیری میکند ،راعلت اصلی پراستفاده بودن دررنمای ساختمان دانست .البته کلمه نسوز فقط به معنای مقاومت آن در برابر آتش سوزی نمی باشد ،بلکه مقصود مواد معدنی که در ترکیبات استفاده شده میباشد.

مزایای آجرنسوز نما

*استحکام ومقاومت بالا

*عایق در برابر سرما و گرما

*تنوع رنگی بالا

*مقاوم در برابر فرسایش وپوسیدگی

*اتصال راحت به سازه

*زیبایی منحصر به فرد

*عایق صوتی 

*وزن پایین 

*تنوع درسایز 

*بادوام وماندگار 

*جذب دوغاب بالاو عدم استفاده از اسکوب 

*بدون شوره وسفیدک

*تنوع بالا دراجرای آن در نماکاری