استفاده از آجرنسوز درشهرهای بزرگ؛آجرنمانسوز ؛آجرنسوز مدرن

پرفروشترین آجرنما درکشور ما وشهرهای بزرک آجرنسوز میباشد که جایگزین در اکثر نماهای خاک رس گذشته شده است؛بیشترین مصرف آجرنسوز در ساختمانهای جدیدو در تمامی شهرهای ایران میباشد ؛

علت استفاده آجرنسوز در بیشتر نماهای ساختمانها را میتوان بخاطر زیبایی در رنگ اجرنسوز و کیفیت بالای آجرنسوز در تمام مناطق آب و هوایی ایران ایران میباشد؛

امروزه تمام طراحان ساختمان برای جلوه زیبا دادن به نمای ساختمان از آجرنسوز بخاطر تنوع بیش از حد رنگ آجرنسوز در طراحی نقشه نما ساختمان استفاده میکنند ؛

واین رنگ زیبا آجرنسوز با گرما و سرما ناگهانی و نور مستقیم آفتاب از بین نمیرود و ساهای سال این رنگ اجرنسوز ثابت میماند ؛

بالا و پایین شدن دمای هوا ،باعث ازبین رفتن آجر نسوز نمیشود و دوام بالای آجر نسوز هم علت پر طرفدار شدن آجر نمای نسوز در تمام مناطق ایران شده است