• *شرکت مس کرمان

  • *شرکت فرهنگیان ناحیه ۲

  • *شرکت نفت

  • *جهاد کشاورزی

  • * نوسازی مدارس

  • *برج های آسمان ،کرمان

  • *پروژه شرکت عمران مسکن سازان کرمان

  • *پروژه حلال احمر

  • بسیاری از پروژه های شرکت های خصوصی، وشخصی ساز،که نمونه نماهای اجرا شده در وب سایت قصر آجر ،در قسمت پروژها، موجود میباشد.