قیمت آجرنما،اجر نسوز نما؛اجر نما نسوز؛آجرنسوزنما؛آجرنمانسوز؛آجرقزاقی؛آجر سفال نما،اجر دوغابی نما،قصرآجردراستان کرمان

قیمت آجرنما؛آجرنسوز ،آجرنسوزنما؛قیمت آجرقزاقی؛قیمت آجرنمانسوز؛قصرآجردر استان کرمان ،و تمام موارد مربوط به قیمت آجرنما؛اجرنسوز؛آجرنمانسوز؛آجزقزاقی در استان کرمان.

نمایشگاه قصرآجر در کرمان بزرگترین مرکز فروش آجرنما؛اجرنسوز؛آجزنمانسوز؛آجزقزاقی؛نماساختمان؛پیمانکاری نما ساختمان در استان کرمان میباشد.در مرکزفروش قصرآجر ؛ آجرنما؛آجرنسوز؛آجرقزاقی قیمت آجرنما و کلیه موارد مربوط به اجرنما و آجرنسوز طبق قیمت کارخانه و با مناسب ترین قیمت که در مجموعه قصراجر آجرنما پلاک دوغابی و آجرنسوز نما ،از متری ۱۵۰۰۰تومان که آجر زرد خاک رس میباشد.وآجرنسوز نما متری ۳۲۰۰۰تومان در طرح پلاک آجر نسوز قرمز انگلیسی در ابعاد ۵/۵×۲۶میباشد .وآجر شیل پایه سنگ و طرح نسوز ،پلاک ۳۱×۷ هر متر مربع ۱۸۰۰۰تومان میباشد .که این قیمتها تحویل در کرمان میباشد با پرداخت کرایه کامیون برای حمل آجرنما و تخلیه کردن کامیون ،میباشد .که تحویل شهروندان محترم استان کرمان میگردد.در مجموعه قصر آجر کیفیت اتفاقی نمیباشد.تمام محصولات با ضمانت ،تحویل خریدار مرکز خرید قصرآجر می گردد.