پودرهای بند کشی

بند کشی در نماکاری ساختمان پذیرش انبساط و انقباض سطحی , و توزیع آن به ور یکنواخت در نمای ساختمان است.

بند کشی باید به طوری انجام شود که مانع ورود آب و نفوذ رطوبت به قشر های داخلی دیوار و سایر قطعات ساختمان شود.

از این رو ملات بند کشی باید ریز دانه و پر مایه باشد.

تا از ایجاد خاصیت جاذبه مویی جلوگیری کند. اندازه بند بین آجر ها متفاوت است که از 8 میلیمتر تا 20 میلیمتر باشد که باید قابل بند کشی سطح آن با برس تمیز شود و قبل از بند کشی باید سطحی که بندکشی می شود. مرطوب و آبپاش شود, حداقل سیمان بند کشی 400 کیلوگرم سیمان در هر متر مربع می باشد , در ضمن قطر سنگدانه نما نباید از یک میلیمتر بیشتر باشد.