چگونه آجر بوجود آمده است،بناهای آجری در ایران در چه دوره ای پدید آمده است؟

قبل از شناخت آجر و پدید آمدن آجر زندگی انسانها در غارها بوده است که با گذشت زمان انسان به این پی برده که با گل هایی که در دور آتش و اجاق آنها با حرارت دیدن آتش ماده ای بسیار سخت و محکم پدید آمده که از کلوخ بسیار استحکام بیشتری دارد و با گذشت زمان توانستن به آجر شکل دهند که بر روی هم بتوانند برای سرپناه خود از آن استفاده کنند و شکل ظاهری زندگی آنها تغییر زیادی کرد .

در گذشته و زمان پادشاهان هم فرامین و حکم بر روی پوست و سنگ و آجر نوشته میشد که در مدت به جا ماندن این نوشته ها و حکم ها بر روی آجر و سنگ بیشتر از پوست و چرم بوده و این نشانه این است که آجر استفاده های اولیه مختلفی داشته است .

بناهای باستانی در ایران

یکی از بناهای معروف قدیمی ایران مسجد جامع واقع در اصفهان است که آجر های استفاده شده در کف این مسجد ،آجر هایی بودند که در دوره ساسانیان در آتشکده ها به کار گرفته میشده است .

در دوره هخامنشیان هم در ساخت بناها از سنگ استفاده میشده که برای ساخت ساختمانها از آجر استفاده میکردند .قدمت آجر بسیار زیاد میباشد و از آن زمان بوجود آمدن آجر تا به حال تغییرات زیادی در این ماده بوجود آمده که آجری که با خاک رس بوجود میآمده در حال حاضر معادن بسیاری کشف شده که خاکهای مخصوص آجر نسوز و …….

همین آجر که در ساختمان سازی استفاده بسیاری میشود در عصر جدید بیشترین تنوع در آجرنمای ساختمان ایجاد شده که به زیبایی شهرها کمک زیادی کرده و آجر نمای نسوز و آجرنما شیل و آجر قزاقی یک عایق حرارتی و سرما و صوتی هم نقش زیادی را ایفا میکند و بیشترین تنوع را میتوان در تمام شهر های ایران با چشن خود ملاحظه کرد.