آجر،آجرنسوز،آجر نسوز،اجر نسوز نما،آجر سنتی؛آجر نسوزنما؛اجر قزاقی،اجر سنتی;مراحل پخت وتولیدانواع آجروآجرنما،چگونه میباشد؟

  • آجر،آجرنما ،اجر نما،اجر سنتی ،اجر ومراحل پُخت و تولید آجر وآجر نما و تمام موارد مربوط به آجر و آجرنما و تولید آن به این ترتیب میباشد.

آجر ها دسته ای از مصالح ساختمانی هستند که جایگزین سنگ شده اند،درواقع آجر ،به سنگی گفته میشود که ساخته دست بشر میباشد.سنگی دگرگون که از تغییر شرایط خِشت بوجود می آورند.که میتوان گفت اولین تولید صنعتی ،انبوه مصالح ساختمانی دست بشر بشمار می آید.که بستگی به مواداولیه،روندتولیدومحل مصرف به انواع متنوعی از آجر تبدیل میشود.

مراحل پُخت آجر

۱.فراهم کردن خاک رُس

۲.به عمل آوردن خاک

۳.ساخت گِل

۴.قالب گیری و خِشت زنی

آجرپزی

آجرپزی یعنی گرفتن آب شیمیایی خاک رُس،بصورتی که هیدروسیلیکات آلومینیم وسلیکات آلومینیم تبدیل شود.پس از این خشک شدن آن استقامت کافی را بدست آورده ونیروی فشار تا حدوداً۱۰۰کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را تحمل میکند .این فرایند بوسیله حرارتی حدوداً تا ۹۰۰درجه سانتیگرادانجام میشود.به اینصورت که تا دمای ۱۰۰درجه آب خِشت خُشک شده وتا این درجه دما آب شیمیایی خاک رُس متصاعد می گردد.ودرجه دما تا حدود ۹۰۰ درجه سانتیگراد ذرات خاک رس کم کم خمیری شکل می شود وبا این فرایند دانه های ماسه و شن درون خِشت به هم میچشبند،وبا این روش آجر بوجود می آید.

کوره های آجر پزی

کوره های آجرپزی به سه شکل تقصیم میشود؛

۱.کوره آجرپزی با آتش ثابت وآجرثابت

۲.کوره آجرپزی با آتش رونده و آجر ثابت

۳.کوره آجرپزی با آتش ثابت وآجررونده

انواع آجرهای موجود

۱.آجرهای خاک رُس،که به آجرهای معمولی و آجرهای نماکاری وآجر مهندسی تقسیم میشود

۲.آجرهای نسوز.که به آجرنسوزنماوآجرشومینه،وآجرنسوزبرای ساخت کورهای صنعتی تقسیم میشود.

۳.آجرهای ماسه _آهک

۴.آجرهای بتنی

۵.آجرهای مخصوص