آجرچیست؟آجرنما،اجر نما،مراحل بکارگیری آجردر نمای ساختمان با گذشت زمان

آجریااگوریاآجور کلمه یونانی میباشد .به خشت هایی گفته میشد که در آن زمان احکام ودستورات دولتی و فرمانروایان را روی آن می نوشتند.وبا پختن آن نوشته های روی آجر را دائمی میکردند.در وازمان پیدا شدن آجر مشخص نیست.ولی میتوان گفت با پیدایش آتش ،آجر هم بوجود آمده است.در کنار آتش ،گل و خاکی که وجود داشت با حرارت آتش پخته میشد و از خاک های ودر و بر خود محکمتر دیده شد.وبشراولیه با پیدا کردن یک تکه از این خاک محکم .در اصل آجر را همانجا کشف کرد.آجریکی از مصالح ساختمانی بود که با طبع و ذات بشر سازگاری داشته است.ودر هر زمانی از تاریخ مورد استفاده بشر قرار داشته است.

بعد از دوران غارنشینی که توسط بشر پشت سر گذاشته شد .برای ساختن سرپناه ی که از گزند سرما و باران و بادو حیوانات وحشی در امان بماند به فکر تهیه مصالحی افتاد که از نظر وزن سبک بوده که به اسانی جابجا شود و حمل ان آسان باشد .وبتواند به این مصالح شکل و حالت بدهند تا شکل مورد نظر برای ساخت سرپناه بدست آید.در ساده ترین تعریف از آجر میتوان گفت؛آجرسنگی است مصنوعی که با پختن خاک رس با استخوان بندی سنگ بدست میآید .وابعاد آن مطابق احتیاج بشر قابل تغییر میباشد.در ایران آجر سابقه باستانی دارد .در زمان ساسانیان طبق بناهایی که بجا ماند و با بررسی کارشناسان معلوم شد که آن زمان از آجر استفاده میکردند.و مکانهایی مانند طاق کسری در بیستون ویا کف دالان مسجدجامع اصفهان که برای کف فرش آن از آجر استفاده شده است که در آتشکده های ساسانیان بکار رفته است.ازآن زمان تا به حال این آجر در هر دوره زمانی تغییرات بسیاری در شکل و ابعاد ورنگ آجر کرده است ،که امروزه براس ساخت نماهای شیک و زیبا از آجرهایی همچون آجرنمازردخاک رس ،آجرنمانسوز،آجرنسوزآنتیک،آجرنماشیل که هر کدام از این آجرنما ها در شکلها و ابعاد مختلف تولید میشوند.