آجر قزاقی چیست؟اجر کف قزاقی_نما سنتی قزاقی/اجر قزاق نما، آجرقزاقی _قصرآجر

آجرقزاقی چیست؟آجر قزاقی چگونه تولیدمیشود.وتمام موارد مربوط به آجرقزاقی.

آجرقزاقی یکی ازقدیمی ترین واولین آجر تولید دست بشر برای ساخت سرپناه برای انسان با استفاده از خاک و خشت که این آجرهای دست سازتهیه و تولید شده است, که در کورهای سنتی وگنبدی شکل تولید میشود, مواد اصلی آن خاک رس میباشد که برای تولید آن در ابتدا از خاک رس با قالبهای دستی شکل و اندازه آن را در آورده و چند روزی در سطح صاف زمین چیده میشوند, تا زمانی که خشت خام خشک شود, و بعد ازخشک شدن بادست کارگران وبا اصولی خاص در کوره چیده میشود,که بعد از چیدمان کوره را روشن کرده و کل فضای کوره بسته میشود که حرارت در تمام فضای کوره تقسیم شود و با گرمایی استاندارد این خشتهای خام پخته شوند ,که در چیدمان این خشتها آنهایی که در نزدیک آتش  و حرارت بیشتر هستندبا خشت هایی که حرارت کمتری میبینند رنگ گوناگون ومنحصری پیدا میکنند, که بعد از آماده شدن خشت پخته بعد از دویا سه روز درب کوره را باز میکنند وبعدازخنک شدن نسبت به رنگهای بدست آمده مثل گلبهی,زرد,پوست پیازی,حنائی,جدا میشوند, که با ترکیب رنگ اُخرا آجر به رنگ قرمز تیره که همان قزاقی رنگ اُخرائی نام گرفته است ,و دسته بندی میشوند که ابعاد این آجر قزاقی متفاوت هستند که بصورت کف فرش ,آجرکامل,نیمه,وپلاک ….میتوان از آنها نام برد.

 آجر قزاقی دست ساز امروزه طرفدار زیادی را از جمله طراحان ,مهندسین وساختمان سازان درکلان شهرها و شهرستانهارا به خود اختصاص داده است, که نمایی سنتی را درساختمانهای مدرن وامروزی ایجاد میکند

پروژهای نمایش داده شده دروب سایت قصرآجر ,بخاطر آشنایی با نمونه کارهای اجرا شده ,از این آجر سنتی میباشد