بندکشی آجر نما_ملات آماده بندکشی,پودر آماده رنگی بند کشی,پودر بند کشی.;مزایای بند کشی در نما


بندکشی در نمای آجری ساختمان,باید موضعی،وبصورت یکنواخت انجام شود ،و در بندکشی صححیح در نما باید ب طوری انجام شود که ،مانع نفوذآب و رطوبت به قشرهای داخلی دیوارها و سایرنقاط ساختمان شود،و بخاطر همین موضوع مواد و پودر بندکشی باید بصورت ریزدانه و پرمایه باشد.درضمن شکل بندکشی نما آجری باید به صورتی انجام گیرد که بتواند به راحتی آب های سطحی رادفع کند .ورطوبت را دفع کند تا عمل زهکشی طبیعی راانجام دهد.

ضخامت بندها در نماکاری ساختمان توسط بیشترنماکاران بین ۸میلیمتر تا ۱سانتیمتر در آجرنما انجام میشود،که اصولا این ضخامت باید از( ۱)سانتیمتر بیشتر باشد وبطوری شیب منحنی بندهاگودیابرجسته رعایت شود تا آب نتواند به مدت طولانی در سطح آن باقی بماند.

ملات بندکشی

نفوذپذیری این ملات بایدطوری باشد که کاملا در خلل و فرج بندهانفوذکند ودرعین حال از تراکم بالا وکافی برخوردار باشد،تاازنفوذ آب به قشر داخلی دیوار جلوگیری کند

آماده کردن زیر کار برای بندکشی

تمامی شکافهای قائم وافقی بین آجرها باید معادل عمق بندکشی ۱۵میلیمترباشد و در نماهای سنگی ۲۰میلیمتر،که باید کاملا از نظر ملات ،گردوغبار،خورده ریزه های مصالح بنّایی،وملاتهایی که به آسانی کنده میشود و یا رنگ و روغن وهرگونه مواد اضافی پاک و تمیز شود وتمامی جداره ها ودرزهای بین آجردرصورت پاک وتمیز شدن کامل و درست میزان چسبندگی ملات بندکشی بالا میرود و اصول بندکشی رعایت میشود

مناسبترین زمان برای بندکشی قبل از سخت شدن ملات دیوارها میباشد،درآب و هوایی که بندکشی میکنیم نبایدخیلی سرد یاخیلی گرم یا در بارندگی باشد.

درضمن نباید به ملات بندکشی پودرهای رنگی اضافه شود .فقط میتوان از سیمان رنگی ویاپودرهای معدنی مجازاستفاده کرد

در زمان بندکشی سرعت بندکشی بستگی به سطح نمای ساختمان دارد،قبل ازاینکه ملات بندکشی در رج اول خود رابگیردباید عمل بندکشی در رجهای پایانی تمام شده باشد و برای عمل آوردن آماده گردد.ومخصوصاًدرهوای گرم وزیر نور مستقیم خورشید مرطوب نگه داشتن بندها الزامی میباشد،در بندکشی قبل از اینکه ملات بندکشی کاملا سفت شود بابرس نرم،یاباپارچه خیس ملاتهای زاید از سطح آجرهابرداشته شوند،وفضای نماکاری کاملا تمیز شود.

که برای هر متر مربع فضای بند کشی آجرنما حدوداً ۳تا۴کیلوپودر بندکشی لازم است