آجر‌نسوز قرمز؛آجرنمانسوزقرمز؛دسته بندی آجرنسوزقرمز

آجرنسوزقرمز،وتمام مواردمربوط به آجرنسوز قرمز در وب سایت قصر آجر موجود میباشد.

آجر نسوز قرمز در چند رنگ مختلف بدست می آید .آجرنسوزقرمز روشن , قرمز , جکری , تیره , که بیشتر بصورت اتفاقی و نسبت به حرارت موجود در کوره سبب ایجاد این رنگ ها میشود که معروف به آجر انگلیسی و یا با اضافه یا کم کردن یک کد رنگ به نام آمریکایی استفاده می شود.میتوان گفت که رنگ قرمز آجرنسوز بسیار پر طرفدار در بین معماران و مهندسین شده و با ترکیب همین رنگ های قرمز طرحی رندوم را در نمای ساختمان ایجاد میکنند .که زیبایی آجرنسوز قرمزرا دوچندان میکند.وترکیب این رنگ قرمز با رنگهای سفید و روشن در نمای ساختمان بسیار زیباتر و جلوه خاصی را به چشمهای هر بیننده ای میبخشد