آجرشیل ۱۰×۱۰کدS۱۳

تعریف آجر های شیل

آجر شیل هم از نوع آجر های هستند که با پودر رنگ شیل ترکیب میگردد. آجرشیل،شیل به نوعی سنگ گفته می شود که ورقه ورقه می شود به عبارتی یعنی امتداد سطوح معینی شکسته می شوند.

طریقه استفاده از این محصول

بر اثر تحول مستقیم سدیم و پتاسیم ایجاد شده است. که دارای کالرهای گوناگونی می باشد.

۱۰۰ * ۱۰۰ * ۲۵