آجرنسوز گرانیتی S04

آجر نما نسوز گرانیتی ۴۰×۲۰ ،تولید جدید کارخانه

ابعاد بزرگ آجر نسوز برای کف و نمای ساختمان داخلی و بیرون مورد استفاده قرار میگیرد .

۴۰۰ * ۲۰۰ * ۲۷