آجر هلندی

استحکام و مقاوت این آجر

آجر هلندی از ویژگی مقاوم بودن و کارپذیری فیزیکی برخوردارند. در نتیجه عملیات برش، سوراخ کاری به راحتی انجام میشود.