آجر هلندی

تنوع محصولات در این قسم از آجر

 آجر هلندی در قیاس با آجر داخلی رنگ های متنوعی به کاربرده می شود. و این مزیت این محصول می باشد.

مزیت ویژه این آجر

قابلیت انعطاف پذیری و استحکام آن.