آجر هلندی

تعریف مختصردی درباره این آجر

آجر هلندی از انواع آجر مصنوعی است که که ترکیبات تولید آن، سیمان و سنگ ریزه و پوکه های صنعتی هستند. آجر هلندی وزن کمی دارد و سبک است و همچنین قطر کمتری نسبت به دیگر آجر ها دارد.

علل مرغوب بودن این آجر

آجر هلندی وزن کمی دارد و سبک است و همچنین قطر کمتری نسبت به دیگر آجر ها دارد.