آجر هلندی

تعریف اجمالی این محصول

در هر بسته رنگ آجرها یکسان می باشد .شما می توانید هر رنگ یا کد را بصوت تکی و مجزا  و یا  برای دستیابی به تنوع بیشتر هر کد و رنگ را به دلخواه بصورت ترکیبی با کد و رنگهای دیگر آجرهای هلندی بکار ببرید.

رنگ بندی این آجر

 آجر هلندی دارای رنگ قرمز-گلبهی-پوست پیازی-تیره می باشد.