آجر هلندی

خصلت خاص این آجر

از ویژگی مقاوم بودن و کارپذیری فیزیکی برخوردارند. در نتیجه عملیات برش، سوراخ کاری بر روی این محصولات به راحتی انجام میشود.

وزن کم این محصول

به دلیل وزن کم آجر هلندی و سهولت کاربا این محصولات  ، هزینه و زمان اجرا کاهش مییابد و حمل  و نقل آسان میگردد. سبکی این محصولات نقش مؤثری در کاهش  وزن ساختمان دارند.

خاک به کار رفته

درساخت این محصول از خاک رس استفاده میشود

موارد کاربرد این آجر

شما می توانید از آجرهای هلندی در نمای داخلی و بیرون ساختمان های خود  استفاده نمایید.