آجر کدS13

ویژگی بارز آجر بالا

محصول نامبرده از جمله مناسب ترین های آجر نما نسوز می باشد.

علل متماز بودن این محصول  بهره گیری از مدرن ترین کوره های پخت آجر می باشد.

100 * 600 * 27