آجر قزاقی آب چک یا گشنیزی

آجر قزاقی آبچک

این طرح از آجر قزاقی در نمای سنتی در بالای ساختمان به عنوان آبچک از آن استفاده میشود ،که نمای سنتی و مزیت های بسیاری برای نمای ساختمان دارد