آجر قزاقی پایه ستون /دور ستون

این نوع آجر قزاقی در پایه ستونها و دور ستون بصورت دایره و گرد در می آید که دارای تمام رنگهای آجر قزاقی مباشد و دور ستون ها دارای چند ابعاد میباشد که بستگی به قطر ستون دارد