آجر نما قزاقی

آجر نما قزاقی ،آجر قزاقی ،آجر پلاک قزاقی .

آجر قزاقی پلاک که برای نمای ساختمان از آن استفاده میشود، که نمونه عکس رنگ سفید قزاقی از خاک شیل ترکیبی تولید شده است.

شکل ظاهری نما آجر قزاقی کاملا سنتی و بسیار زیبا میشود ،که در نماهای جدید ساختمانی استفاده های زیادی بخاطر طرح سنتی بودن آن از این  آجر نما قزاقی پلاک میشود.

۲۱۰ * ۵۵ * ۲۵