آجر کدS15

تعریف آجر بالا به صورت موجز

این قسم جز محصول جز منحصر به فردترین آجر نما نسوز است.

ویژگی های بارز محصول نامبرده

دارای کوره های تونلی است . که در قیاس با کوره های سنتی مدرن میباشد.

100 * 600 * 27