آجر کدS13

ویژگی بارز آجر بالا

محصول نامبرده از جمله مناسب ترین های آجر نما نسوز می باشد.

علل متماز بودن این محصول  بهره گیری از مدرن ترین کوره

48 * 600 * 27