حصیری و گشنیزی آینه دار

شناخت این محصول

آجر پزی یعنی گرفتن آب شیمیایی خاک رس بطوریکه هیدرو سیلیکات آلومینیم به سیلیکات آلومینیم تبدیل شود.

کوره های آجرپزی

  کوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش ثابت
کوره آجرپزی با آجر ثابت و آتش رونده
کوره آجرپزی با آتش ثابت و آجر رونده . آجر زرد خاک رس بسیار مفید است.

۰۱۲ * ۵۰ * ۲۰
۱۰۰ * ۴۰ * ۲۰