آجر قزاقی ابزار

شیوهای آجر قزاقی ابزار

ابزار آجر قزاقی 

دارای شکلهای مختلف و زیبا میباشد در نمای ساختمان استفاده میشود و هر کدام دارای رنگهای مختلف میباشد.

20 * 10 * 5