پلاک نسوز شاموتی گرانیتی

آجرنما نسوز شاموتی  پلاک

قیمت هر قالب ۱۶۰۰ تومان

قیمت هر متر مربع با احتساب بند طرفین ۶۴۰۰۰ تومان

قیمت قابل تغییر میباشد

برای کسب قیمت جدید شماره زیز تماس بفرمایید

۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵ رادکانی

آجر نسوز نما

۳۱۰ * ۷۰ * ۲۵