آجر کدS06

تعریف آجر به طور اجمالی

آجر با روش های مختلفی تولید و پخت می شود. از سنتی ترین روش های آجر نما نسوز است.

48 * 600 * 27