آجر قزاقی مدلهای مختلف

اسلوب های گوناگون این محصول

آجر  قزاقی دارای سه رنگ می باشند .آجر قزاقی با توجه به رنگ آن در بسته بندی های جداگانه عرضه می گردد.

بهره گیری از امکانات مجهز

همچنین پودرهای بند کشی که هنگام اجرا بین آجرنما قراقی بکار می رود. دارای تنوع در رنگ می باشد. که این مورد نیز شما را در دستیابی به نمای دلخواه اتاقها  و منازلتان یاری می کند.